Demà serà un altre dia.

dilluns, 8 de maig de 2023

Guillem Terribas rep el premi Sant Roc 2023

El llibreter i activista cultural el va recollir divendres Can Gruart, en el mateix acte en què també es va fer entrega del premi del 2020 a El Celler de Can Roca, ajornat per la pandèmia.
  
Josep Aribau, Guillem Terribas, Joan Roca, Maite Tixis. Foto: ACV

L’Asso­ci­ació Cul­tu­ral de Vila­bla­reix va lliu­rar diven­dres el premi Sant Roc 2023 al lli­bre­ter i acti­vista cul­tu­ral Gui­llem Ter­ri­bas, en un acte cele­brat al cen­tre cul­tu­ral Can Gru­art, ple de gom a gom. Durant l’acte, hi van inter­ve­nir els escrip­tors Martí Giro­nell i Mar Bosch, que van par­lar de les seves mol­tes vivències com­par­ti­des amb Ter­ri­bas. L’acte també va ser­vir per lliu­rar final­ment a El Celler de Can Roca el premi Sant Roc del 2020, que lla­vors no se li va poder entre­gar per la pandèmia i que diven­dres va reco­llir Joan Roca en nom de tot l’equip del res­tau­rant i dels seus ger­mans. L’acte va estar pre­si­dit per l’alcal­dessa de Vila­bla­reix, Maite Tixis, i pel pre­si­dent de l’Asso­ci­ació Cul­tu­ral de Vila­bla­reix, Josep Ari­bau. El premi Sant Roc també s’ha lliu­rat a altres per­so­na­li­tats des­ta­ca­des del món cul­tu­ral com ara Domènec Fita i Joan Domènech i Moner.

Xavier Castillon, publicat al Punt 06.05.2023